Nest etter aktiv røyking er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft. Det er beregnet at radon i Norge er medvirkende årsak til cirka 300 lungekreftdødsfall i året.
Sammen med Sverige og Finland, er Norge blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Det skyldes geologiske forhold og kjølig klima, men det er mulig å løse radonproblemet på en kostnadseffektiv måte.

Radon forekommer i alle slags bygninger og en effektiv forebygging mot radonrisiko innebærer derfor at radon reduseres på flere fronter og av ulike aktører. Strategien er et redskap for styring og koordinering av det radonforebyggende arbeidet i flere sektorer. Det er fastsatt et todelt strategisk mål. For det første er det et mål at alle bygninger skal komme under gitte grenseverdier for radon. For det andre er det et mål å senke radonkonsentrasjonene så langt ned som praktisk mulig, dvs. også under grenseverdien, der nivåene med enkle grep kan bli langt lavere. Begrunnelsen for dette er at all reduksjon av radoneksponering gir helsegevinst, også på nivåer under grenseverdiene. Den nasjonale strategien inneholder delstrategier for arbeid med radon i arealplanleggingen, ved oppføring av nye bygninger og i eksisterende boliger. Videre er det delstrategier for bl.a. barnehager og skoler og arbeidslokaler, samt en egen delstrategi for lokalsamfunn med særlig alvorlige radonproblemer.

Det tas sikte på at Statens strålevern skal opprette en koordineringsgruppe som skal følge opp strategien. En slik koordineringsgruppe vil ha deltakere fra sektorer med virkemidler på radonområdet, og vil gjennom strategiperioden kunne løfte frem og foreslå virkemidler med hensyn til radonforebyggende tiltak.

Strategien baserer seg på en rapport fra en tverrsektoriell arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidsgruppen har bestått av deltakere fra Miljøverndepartementet, Arbeidstilsynet, Statens bygningstekniske etat, Husbanken, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet og Oslo kommune. Statens strålevern fungerte som sekretariat i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens rapport vil danne grunnlag for oppfølging av den nasjonale strategien.

 

Les hele artikkelen på www.regjeringen.no