Spørsmål og svar

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling. Les mer om radon her.

Er radon farlig?

Ja, radon er giftig og kreftfremkallende. Radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er anslått at radongass i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Kan radon forårsake kreft?

Ja, radon forårsaker lungekreft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Risikoen for lungekreft øker med konsentrasjonen av radon i inneluften og med oppholdstiden.

Finnes radon i mitt hus?

Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen, Den eneste måten å finne ut om du har radon i din bolig er ved hjelp av måling.

Hvordan kommer radon inn i mitt hus?

Radon kommer inn i en bygning fordi lufttrykket inne i bygningen oftest er lavere enn trykket i jorden som omgir den. Derfor blir bygningen som en støvesuger som drar radon inn gjennom sprekker i grunnen og andre åpninger. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av radon, som kan frigjøres til luften.

Hva sier Statens strålevern om radon?

Ståtens strålevern anbefaler at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger, at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig, og at de skal være innenfor anbefalte grenseverdier. Til skoler, barnehager og utleieboliger som er omfattet av strålevernforskriften stilles det bindende krav til radonnivåene. Ifølge Strålevernet bør målinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden.

Hvordan kan man oppdage radon?

Den eneste måten å oppdage den farlige radongassen på er ved hjelp av måling, dette kan enkelt og billig gjøres ved hjelp av den anbefalte sporfilmmetoden.

Hva er radongrensen?

Tiltaksgrensen er på 100Bq/m³ og maksimumgrenseverdien ligger på 200Bq/m³, men radonnivåene skal helst være så lave som mulig, så tiltak mot radon kan også være aktuelt under tiltaksgrensen.

Kan jeg måle radon selv?

Ja, det er enkelt og rimelig å måle radon selv. Her kan du bestille sporfilmer slik at du selv kan måle radonnivået i din bolig. Med i pakken følger også instruksjoner på hvor, når, hvor lenge og hvordan måle radon med sporfilm. Når radonmålingen er ferdig sender du den til anvist adresse, et labratorium analyserer sporfilmen og du vil deretter motta en målerapport.

Hva gjør jeg om jeg har radon i huset?

Om du har målt radonnivåer over 100Bq/m³ i din bolig bør du gjøre tiltak for å redusere nivået av gassen. Her kan vi hjelpe deg med å finne kilden til problemet, rette tiltak mot kilden for så å måle radon på nytt. Vanlige tiltak mot radon i inneluft er trykkredusering/ventilering av grunnen, tetting mot grunnen og ventilasjon.

Hva er en sporfilm?

En sporfilm er en liten brikke av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Når alfastråler fra radon treffer brikken etterlater de mikroskopiske skader, eller spor, som ved hjelp av kjemisk behandling kan forstørres og telles under mikroskop. Dette gjøres i et labratorium. Det er en slik brikke man bruker om man vil måle radon ved hjelp av den anbefalte sporfilmmetoden.

Hvorfor skal man måle på vinteren?

Radonmålingen bør foregå i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april fordi det er i denne perioden radonkonsentrasjonen er mest stabil. Vinterhalvåret er fyringssesong, vinduer og dører er som regel alltid lukket, og radonnivået er også oftest høyere på vinteren enn om sommeren.

Hva er en radonbrønn?

En radonbrønn er en form av trykkredusering/ventilering av grunnen som skal hindre radon fra jordgrunnen å trenge inn i sprekker og utettheter. Radonbrønn er ofte et svært effektivt tiltak for å redusere radonnivået i en bygning.

Kan radon finnes i vann?

Ja. Siden radongass naturlig blir dannet i berggrunnen inneholder både jordluft og grunnvann radon. Vann fra borebrønner kan ha høye radonkonsentrasjoner. Gassen slippes fri når du bruker vannet innendørs i for eksempel dusj. Du kan ta kontakt med Statens strålevern for mer informasjon og utstyr til prøvetaking.

Hva er årsmiddelverdi?

Årsmiddelverdi er gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et år. Fra en radonmåling over to måneder i vinterhalvåret kan man beregne en årsmiddelverdi. Det er denne som er utgangspunkt for sammenligning med grenseverdiene og for vurdering av eventuelle radonreduserende tiltak.

Om du har flere spørsmål kan du gjerne skrive til oss.

Statens stråleverns nettsider har også mye informasjon om radon.

Fakta

 • "Det er viktig at du måler over minimum to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. En kortere måling enn to måneder gir ikke god nok informasjon"
  Statens Strålevern
 • "Radon forårsaker lungekreft. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig."
  Statens Strålevern
 • "Du bør gjøre tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3."  
  Statens Strålevern
 • Radon forekommer i alle slags bygninger og Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.
 • Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.