Radon i skoler og barnehager

 

Publisert av Statens strålevern 20.01.2014, oppdatert 22.01.2014 10:51

 

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem.

For å finne radonnivåene i en skole eller en barnehage, må du som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften sørge for at det blir utført en radonmåling. Her kan du lese mer om Strålevernets anbefalinger for hvordan dette kan gjøres:

Skoler og barnehager som har målt radon de siste årene, eller som er i gang med å måle radon, trenger ikke å måle på nytt allerede nå. Radon må måles regelmessig, cirka hvert femte år. Neste gang det måles, skal gjeldende måleanbefalingen følges.

Grenseverdi og tiltaksgrense for radon

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og barnehager, både offentlige og private. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Grenseverdien og tiltaksgrensen gjelder fra 1. januar 2014.

Tilsyn

Radonkravene i strålevernforskriften er en styrking av reguleringen i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Den primære tilsynsmyndigheten er kommunene, men Strålevernet kan også føre tilsyn med at grenseverdi og tiltaksgrense overholdes.

Langtidsmåling er viktig ved både sporfilm- og elektroniske målinger

En undersøkende radonmåling må alltid utføres som en langtidsmåling i vinterhalvåret mellom midten av oktober og midten av april. Med langtidsmåling mener vi at måleperioden må vare i minst to måneder, gjerne lenger.

Radonkonsentrasjonen i inneluft varierer fra dag til dag og fra uke til uke. For å fange opp denne naturlige variasjonen er det nødvendig med en såpass lang måleperiode. Dette gjelder uavhengig av om målingen utføres med sporfilm eller elektroniske måleinstrumenter. Dersom man bruker et elektronisk apparat, skal det behandles på samme måte som en sporfilm. Man trenger ett apparat per målepunkt og apparatet skal stå på samme sted i hele måleperioden.

Ved en korttidsmåling på bare noen dager eller uker risikerer man å ikke fange opp perioder med høye radonkonsentrasjoner. Derfor er ikke korttidsmålinger egnet til å vurdere hvilke rom som skal prioriteres for langtidsmåling. En måling som er kortere enn to måneder, gir heller ikke grunnlag for å beregne årsmiddelverdien og kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på utført måling.

Korttidsmålinger over bare noen dager kan imidlertid brukes når man skal vurdere effekten av tiltak eller studere døgnvariasjoner og ventilasjonsanleggets radonreduserende effekt.

Grenseverdiene gjelder oppholdsrom

Grenseverdien og tiltaksgrensen i strålevernforskriften gjelder oppholdsrom. Derfor er det oppholdsrom som skal måles. Med oppholdsrom menes rom som benyttes mer enn tilfeldig. For å vurdere om et rom er oppholdsrom eller ikke, må man ofte bruke skjønn og se hva som er rimelig. Klare eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal og gymsal.

Ganger og korridorer kan også være oppholdsrom dersom de er mye i bruk, som for eksempel en gang utenfor klasserom eller en gang i en barnehage hvor det foregår lek.

Eksempler på ikke-oppholdsrom er tekniske rom, lagerrom og krypkjellere.

Strålevernforskriften

Det er strålevernforskriften § 6 femte ledd som gir grenseverdi og tiltaksgrense for skoler og barnehager:

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). […] Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.
§ 57. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014.

 

 

Les saken på Statens stråleverns nettside.