Folk har hørt om radon, men veldig få måler hjemme

Publisert av aftenbladet.no 13.02.1013

 

Hele 94 prosent har hørt om radon, men allikevel er det bare 14 prosent som har målt radonnivået i egen bolig. Det kommer frem i en undersøkelse utført av TNS Gallup for Statens strålevern.

– Vi kan jo håpe at tallene viser at flere vil måle radon hjemme fremover. Det er noen flere nå som har hørt om radon enn for fem år siden. Det er også en liten økning i antallet som har målt radon, selv om vi gjerne skulle sett at dette tallet var høyere. Jevnt over så har det vært en kunnskapsøkning om radon blant de yngste aldergruppene – det er bra, sier Bård Olsen, rådgiver i Statens strålevern.

Han anbefaler alle å måle radonverdier hjemme, uavhengig av hvor de bor og type bolig.

– De eneste som ofte ikke trenger å måle er folk som bor i høyere etasjer i blokk. Alle andre oppfordrer vi til å måle. Norge er et land som er utsatt for radon, sier Olsen.

– Økt risiko for lungekreft

Statens stråleverns undersøkelse viser at de fleste forbinder radon med kreft og lungekreft, og det er helt korrekt – radon gir økt risiko for lungekreft.

– Lungekreft en sykdom som det tar lang tid å utvikle. Radonindusert lungekreft diagnostisert i dag er derfor et resultat av radoneksponering typisk for 15 til 25 år siden. Det tar derfor tid fra folks bevissthet øker og flere reduserer radonnivået, til antall radoninduserte lungekrefttilfeller vil minke, sier Olsen.

Anslagsvis dør 300 nordmenn hvert år som følge av radoneksponering. Tallet beregnes blant annet ut fra gjennomsnittlig radonnivå i boliger, ifølge Statens strålevern.

 

Ikke for sent å måle nå

– Noen områder er mer utsatte enn andre, men jevnt over er Norge er land som er utsatt for radon, men med ganske store lokale forskjeller. Kommunene bør sitte med informasjon om særlige utsatte områder i kommunen.

Skal du undersøke om boligen din har for høyt radonnivå må du måle over lengre tid, minst to måneder i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april.

– Radonnivået kan variere ganske mye fra en dag til en annen, derfor må man måle over minst to måneder. Den lange måleperioden gjelder uansett om du velger å måle med såkalt sporfilm eller elektroniske måleapparater. Hvis du er rask med å bestille og kommer i gang med målingen nå i løpet av en uke, er det ennå nok tid igjen av målesesongen, sier Olsen.

 

Farlig for røykere og eks-røykere

Odd Terje Brustugun, overlege dr. med. ved lungekreftenheten, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, sier at det er omdiskutert i fagmiljøet hvor farlig radon er, og man vet ikke sikkert hvilke radon-nivåer som er forbundet med fare.
– Hvis du eksponeres for moderate nivå av radon uten å røyke eller ha røyket synes radon i liten grad å være forbundet med risiko. Men derimot vet vi at eksponering for forhøyede radonnivåer hos en som røyker eller har røykt gir en økt risiko for lungekreft sammenliknet med røyking alene. Men det er ingen overbevisende tall om at moderate mengder radon øker lungekreftfaren for folk som ikke røyker, sier Brustugun.

Det spiller da ingen rolle om du røyker ute eller inne, spørsmålet er om du røyker eller har røyket, sier han.

 

– Mål selv om naboen har lave nivåer

– Det er viktig å måle radonnivå for å ha en formening om nivået, men for røykere vil røykekutt gi en større risikoreduksjon enn reduksjon av et moderat forhøyet radonnivå, sier Brustugun.

– For aldri-røykere er det ikke opplagt at man trenger å gjøre noe med moderate radonnivåer – det synes ikke å være grunnlag for hysteri.

Brustugun anbefaler spesielt røykere å måle radonnivået, men måling kan være en god ide for alle.

– Man bør dessuten måle selv om naboens hus har lavt radonnivå. Fordelingen av radongass kan være veldig variabel, det kan variere fra hus til hus i samme gate.

Ikke helt enige

Olsen i Statens strålevern er enig med Brustugun i at det aller viktigste for å forebygge lungekreft er å slutte å røyke.

– Vi vet imidlertid at for røykere som ikke klarer å slutte, vil tiltak i boliger med radonproblemer redusere risikoen for å få lungekreft betraktelig, sier Olsen.

– Radon er hyppigste årsak til lungekreft blant ikke-røykere. Radonrisiko for ikke-røykere er godt dokumentert gjennom flere store epidemiologiske studier. Studiene danner grunnlaget for anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon WHO. Våre forskriftsfestede grenseverdier for radon er i tråd med dette, sier Olsen.

 

Har du for høye nivåer?

Målinger kan bestilles fra en rekke firmaer. På Statens stråleverns nettside, finnes informasjon om hvordan man går frem for å bestille en radonmåling. Det er også en del kommuner som har et slikt tilbud til egne innbyggere.

 

– Hvis det blir målt for høye nivåer finnes det tiltak som er effektive og løser problemet. Man kan tette mot grunnen, øke ventilasjonen i boligen eller installere såkalt ventilasjon av byggegrunnen. Kostnadene knyttet til tiltakene er varierende, i enkelte tilfeller kan det dreie seg om en enkel tettejobb for et par hundrelapper. Andre mer kompliserte tiltak kan komme opp i noen titusener, sier Olsen i Statens strålevern.

Generelt kan god ventilasjon og lufting sørge for at radonnivået er lavere enn i en tett bolig, men hvorvidt det er nok, det vet du ikke før du måler, sier Olsen.

– Undersøkelsen vår tyder på at folk er flinkest til å måle i Oslo og Akershus, mens nordpå er folk noe dårligere til å måle. Østlandsområdet har en geologisk sammensetning som gjør at man er mer utsatt. Noen av de verste radonproblemene finnes imidlertid i en del bygder på Vestlandet i Hardanger. Jevnt over kan man få et radonproblem nesten hvor som helst i hele landet, men de lokale variasjonene innad i en kommune kan være store.

 

Les hele artikkelen på aftenbladet.no